Naritaweg 199 Amsterdam

Deze website bevat vooral informatie over het proces met betrekking tot de tranformatie van een bestaand kantoorpand naar 56 woningen. Technische en meer uitgebreide informatie is te vinden in de dataroom.Laatst gewijzigd: 11 november 2020

Transformatie kantoorpand naar woningen


Klik hier voor toegang tot de dataroom11 november 2020

De omgevingsvergunning werd verleend. Deze is uiteraard bij de gemeente op te vragen en in te zien, maar staat ook in de dataroom.
28 oktober 2020

De ontwikkelaar heeft uitnodigingen verstuurd naar omwonenden, die in verband met de coronapandemie alléén via een videoverbinding op de hoogte gebracht konden worden van het transformatieplan.

De presentatie kunt U hier downloaden4 september 2020

De gemeente heeft om enkele aanvullingen gevraagd, deze werden aangeleverd.

De aanvullingen op de aanvraag zijn te vinden in de dataroom.8 juli 2020

De aanvraag Omgevingsvergunning werd ingediend, voorzien van adviezen met betrekking tot brandveiligheid, geluidwering en installaties. Voorts werden de Bouwbesluitberekeningen toegevoegd.

De aanvraag is te vinden in de dataroom.19 juni 2020

Een aangepast definitief ontwerp (gedateerd 19 junii 2020) werd ingediend bij de gemeente.

De aanpassingen betreffen de PV-panelen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Tussen maaiveld ontwerp en parkeertekeningen zijn onderlinge verwijzingen opgenomen. Nòg verdere maatregelen om het perceel rainproof te maken stuiten op onoverkomelijke bezwaren, omdat de hoogst gemeten grondwaterstand slechts 10 cm onder het vloerniveau van het souterrain gelegen is.

Het DO is de vinden in de dataroom.3 juni 2020

Een aangepast, en nu definitief ontwerp (gedateerd 28 mei 2020) werd ingediend bij de gemeente. Er is slechts sprake van kleine aanpassingen (een eerste nadere technische uitwerking van balkons en entreezijde is verwerkt). Tevens zijn de impressies aangepast en toegevoegd.

Deze versie van het DO is niet meer te vinden in de dataroom.11 mei 2020

Een aangepast voorlopig ontwerp werd ingediend bij de gemeente. De aanpassingen betreffen:

- een toelichting op de constructie en een visie op het rainproof maken van het pand, in relatie met het inrichtingsplan rondom het pand.

- Nadere technische inzichten zijn inmiddels onderzocht (geluidwering en leidingschachten, alsmede installaties, en constructie), het plan hoeft op die zaken niet meer aangepast te worden.

Het VO is niet meer te vinden in de dataroom.6 maart 2020

Het voorlopig ontwerp werd ingediend bij de gemeente. Het plan bevat een schetsplan voor de nieuwe indeling van het pand, inclusief alle gevels, en voorzien van perspectieven en toelichting. Daarnaast bevat het plan een inrichtingsplan voor de buitenruimte, eveneens voorzien van toelichting. De gemeente heeft hierop enkele opmerkingen:

- aanvullende wensen (eisen?) worden nader toegelicht, zoals het sedum dak en het rainproof maken van het perceel.3 februari 2020

Het voorlopig ontwerp werd ingediend bij de gemeente. De gemeente toetst het plan aan de eisen voor verbouw. Het plan bevat een schetsplan voor de nieuwe indeling van het pand, inclusief alle gevels, en voorzien van perspectieven en toelichting. Daarnaast bevat het plan een inrichtingsplan voor de buitenruimte, eveneens voorzien van toelichting. De gemeente heeft hierop enkele opmerkingen:

- de "top-om-top" is niet correct geïnterpreteerd,

- het terreininrichtingsplan moet eenvoudiger worden, en worden uitgebreid met een beheersplan en een overzich van toe te passen plantsoorten

- aanvullende wensen (eisen?) worden nader toegelicht, zoals het sedum dak en het rainproof maken van het perceel.19 december 2019

Een aangepast plan, nu met 56 woningen, wordt voorgelegd aan een commissie, waarbij gesproken werd over het toetsingskader van het project (nieuwbouw of verbouw). Opdrachtgever en architect zijn overtuigd van het idee, dat het plan moet worden getoetst aan de criteria voor verbouw. De gemeente gaat dit onderzoeken.3 oktober 2019

Een schetsplan met complete "boekhoudkundige" onderbouwing (woningaantallen en oppervlaktes, percentages van huursectoren, aantal parkeerplaatsen auto's, fietsen en scooters, bergingen) werd voorgelegd aan een uitgebreide commissie. De supervisor keurt het plan goed met een aantal opmerkingen over enkele uiterlijke zaken:

- geen "top-on-top", en

- het verzoek nader te studeren op de aanpassing in de "groene schegge", met andere woorden, een meer ecologische aanpak van het groen rondom het gebouw.Medio juli 2019

Ondanks de reeds verleende vergunning voor een uitbreiding met een extra kantoorverdieping, zijn de gesprekken over mogelijke transformatie naar woningen nooit echt beëindigd. Projectontwikkelaar en gemeente besluiten een nieuwe poging tot transformatie te wagen.Voorstel toe te passen materialen

Links naar websites van producten, die mogelijk worden toegepast in dit project:

WerzalitUitbreiding met een extra kantoorverdieping

Voor hetzelfde pand werd in oktober 2018 een vergunning aangevraagd voor het optoppen met een extra kantoorverdieping. Deze vergunning werd van rechtswege verleend op 15 maart 2019. Ook van dat plan bestaat een website, waarop tevens veel archiefmateriaal is gepubliceerd:

Naritaweg, kantooruitbreidingEisen Bouwbesluit en andere, landelijk geldende voorwaarden

Voor de transformatie gelden de eisen van verbouw of (indien er geen eisen aan de verbouwing

zijn gesteld) minimaal de eisen aan bestaande bouw:

Het Bouwbesluit (2012)

Transformatie van kantoor naar woningen (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, RVO)

Infoblad verbouw en functiewijziging (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Expertteam RVO transformatie kantoren naar woningen

Beschermde soorten

Ontheffing Wet NatuurbeschermingGemeentelijke voorwaarden

De gemeente heeft voorwaarden, waaraan een verbouwing / transformatie moet voldoen:

Het plan voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie voor Sloterdijk

Werkzaamheden in de openbare ruimte Amsterdam

Gebiedsgericht Spelregelkader Haven-Stad

Bestemmingsplankaart Kleuren Teleport

Nota parkeernormen auto's

Nota parkeernormen fiets en scooter

Spelregels voor woonprogrammering

Actieplan Middeldure huur

Natuurinclusief bouwenTechnische gegevens, specifiek voor dit gebouw en deze omgeving

Reeds bekende technische gegevens:

Nader onderzoek flora en fauna Barajesplantsoen Amsterdam

Energielabel B

Uittreksel kadastrale kaart, gemeente Sloten, sectie K nummer 3036

NEN meting