J. de Wit. M: 06 214 07 992

Bunderstraat 107, Schijndel

Laatst gewijzigd op 17 juli 2019

17 juli 2019

De eigenaar van het pand, Bunder BV, heeft besloten te stoppen met de ontwikkeling.

De situatie blijft zoals deze nu is.11 april 2019

De gemeente heeft aangegeven dat zij in principe kan instemmen met het plan voor drie vrijstaande woonhuizen. Een concept bestemmingsplan kan nu worden opgesteld, een bureau wordt gezocht.

De tekeningen zijn op de laatste punten aangepast:

1803 VO 20190411

1803 schets 2 20190411

1803 schets 4 2019041126 februari 2019

Een plan voor drie vrijstaande woonhuizen werd ingediend, tezamen met een bomen effect rapportage: de zes platanen aan de Bunderstraat zijn in het bestemmingsplan aangewezen als waardevolle bomen, en in het plan voor drie vrijstaande woonhuizen is hier rekening mee gehouden.

Inventarisatie en advies 6 bomen.8 november 2018

Er vindt een gesprek plaats met de stedenbouwkundige van de gemeente Meierijstad, waarbij ook een alternatief met drie vrijstaande woningen wordt getoond. De gemeente staat hier positief tegenover. Voor de verdere uitwerking dient in ieder geval rekening gehouden te worden met:

- Hoofdmassa in 2 lagen + kap, en levensloop bestendig;

- Afstand hoofdmassa tot zijdelingse perceelgrenzen minimaal 3,0 m1;

- Waardevolle bomen aan de voorzijde perceel opnemen in het plan (bomen effect rapportage);

- Zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande rooilijn van de Bunderstraat.18 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij vergadering van 18 september 2018

besloten dat het plan voor Bunderstraat 107 te Schijndel in principe ruimtelijk voorstelbaar is,

onder nadere voorwaarden. Hierbij dient in ieder geval rekening gehouden te worden met het volgende uitgangspunt: maximaal 7 Nultredenwoningen en-/of levensloopbestendige woningen in de goedkope tot middel dure koop en/-of huur klasse. Het plan van 14 seniorenwoningen kan daarmee dus niet doorgaan, en is van deze site verwijderd. Bunder BV beraadt zich op een nieuw plan...11 juli 2018

De gemeente attendeert op het feit, dat binnen een straal van 2 kilometer een geitenhouderij gevestigd is. Toekomstige bewoners zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

factsheet veehouderij13 februari 2018

Een plan voor 14 seniorenwoningen op de locatie Bunderstraat 107 wordt voorgelegd aan de gemeente, inclusief een verslag van het omgevingsdialoog.

De bestaande situatie werd middels een Powerpoint presentatie inzichtelijk gemaakt.

1803 presentatie bestaand