J. de Wit, M: 06 214 07 992

Orthenseweg 's-Hertogenbosch

Laatst gewijzigd: 4 november 2020

Plan voor transformatie van een kantoorpand, gelegen aan de

Orthenseweg 2 - 4

5212 XA 's-HertogenboschLink naar de dataroom

Het wachtwoord voor deze dataroom kunt U opvragen bij de architekt.

In de dataroom bevinden zich:


Optimalisatie

Nota van inlichtingen 2

Nota van inlichtingen 1


01 map algemene informatie

02 Tekeningen bouwkundig, bureau Huijbers

03 Advies constructeur Goudstikker - de Vries, adviseur: dhr J.W. van de Camp

04 Advies installaties, Sweegers & de Bruijn, adviseur: dhr S. Vissers

05 Advies brandveiligheid bureau Veldweg, adviseur: dhr P. Klomp

06 Advies externe geluidwering bureau De Roever, adviseur: dhr R. Keetels

07 Advies intern geluid, bureau VDM, adviseur: dhr A. van den Meerendonk

08 Veiligheid- en Gezondheidsplan, adviseur: dhr Rimmelzwaan

09 inventarisatie asbest, bureau Hofstede

10 Berekening stikstof depositie, bureau De Roever, adviseur: dhr. T. van Overbeek

11 uitwerking keukens, DMG

12 de verleende vergunningen (sloop- en bouwvergunning), met daarin o.a.:

- Ruimtelijke Onderbouwing bureau BRO, adviseur: dhr J. Rietbergen

- Bijlagenboek bij de Ruimtelijke onderbouwing, bureau BRO en anderen

13 archief uit 80-er jarenVergunning 8 april 2020

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingebracht. Een samenvatting van de zienswijze maakt onderdeel uit van de beschikking. De afweging van de zienswijzen heeft niet geleid tot een gewijzigd inzicht ten aanzien van de besluitvorming.

Wel is naar aanleiding van de zienswijzen de ruimtelijke onderbouwing gewijzigd.

Na afweging van de belangen komt de gemeente tot de conclusie dat het belang van de aanvrager prevaleert boven het belang van diegenen die zienswijzen hebben ingediend.

De gemeente heeft daarom besloten de vergunning te verlenen.

De vergunning ligt vanaf 20 april 2020 zes weken ter inzage.Ter inzage

Het ontwerpbesluit lag van 30 december 2019 tot en met 10 februari 2020 ter inzage bij de gemeente:

publicatie in het gemeentebladOntwerpbeschikking d.d. 20 december 2019, kenmerk WB00049377

Met de aanvullingen van 12 december '19 is de aanvraag compleet en goedgekeurd. In verband met de wijziging bestemming wordt het plan ter inzage gelegd. Daartoe heeft de gemeente een ontwerpbeschikking opgesteld, deze zal ter inzage worden gelegd.Aanvullingen op de aanvraag

Op 12 december 2019 werden de volgende documenten toegevoegd: een berekening stikstofdepositie, de eerste reactie van de gemeente op de ingediende documenten van 11 oktober 2019, en de beantwoording daarvan, gewijzigde situatietekeningen in verband met het aantal parkeerplaatsen en extra duidelijkheid over de groenstroken, en bouwkundige principe details. De dakopbouw wordt uitgevoerd in RAL 7005 (besloten in overleg met welstand, d.d. 11 dec 2019)Aanvraag Omgevingsvergunning

Op 11 oktober 2019 werd de aanvraag Omgevingsvergunning ingediend op basis van de volgende documenten: Van de bestaande toestand een situatietekening, en tekeningen van plattegronden, gevels en doorsneden. Apart werd een tekening toegevoegd met daarop het Bruto Vloer Oppervlak (BVO).


Van de nieuwe toestand werden eveneens een situatietekening, een tekening (schaal 1:100) met de inrichting, direct rondom het gebouw (dus de groenvoorzieningen voor en achter het gebouw), de plattegronden, gevels en doorsneden van de nieuwe toestand, een aparte tekening van het BVO in de nieuwe situatie, een aparte tekening van de Gebruiks Oppervlaktes (GO) van de nieuwe woningen, en een overzicht van materiaal en kleur in de nieuwe toestand. Verder werd een aparte tekening ingediend van de nieuwe fietsenstalling. Nadere technische uitwerking betreft een rapportage brandveiligheid, en een rapportage brandoverslag met de daarbij behorende tekening brandcompartimenten, en een aparte tekening voor de brandveiligheidsvoorzieningen. In verband met de geluidwering werd een memo toegevoegd. Uiteraard werden de Bouwbesluitberekeningen, inclusief (ter toelichting) een EPC-berekening van één woning ter beoordeling overlegd. Een EPC-berekening is eigenlijk niet nodig, maar geeft duidelijk aan hoe de energiezuinigheid geregeld zal worden, als uitwerking van de visie op duurzaamheid, die is opgenomen in de Ruimtelijke Onderbouwing. Als laatste werd een aanvraag om ontheffing op de verordening hemelwaterafvoer ingediend. Volgens de gemeentelijke verordening dient namelijk op eigen terrein geïnfiltreerd te worden, maar dat is hier niet haalbaar.Besluit gemeenteraad 8 oktober 2019

Na aparte behandeling in de commissie Ruimte wordt het plan officieel behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Ook de gemeenteraad stemt in met het initiatief.Besluit College van Burgemeester en Wethouders 3 september 2019

De zienswijzen, die ontstaan zijn uit de inloopavond worden door de gemeente voorien van commentaar, warna het plan kan worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het College stemt op 3 september 2019 in met het initiatief.Technische gegevens 17 juli 2019

Ten behoeve van het aansturen van constructeur, installatie adviseur en Energie Index adviseur werd een document opgesteld waarin naast de reeds bekende plangegevens extra gegevens met betrekking tot de technische aspecten van het gebouw werden samengevat.Inloopavond voor omwonenden

Op maandag 24 juni 2019 wordt een inloopavond gehouden, waarbij omwonenden kennis kunnen nemen van de transformatie van het kantoorpand naar woningen. Namens de gemeente zijn enkele ambtenaren aanwezig, tevens zijn de projectontwikkelaar en de architekt aanwezig om vragen te beantwoorden van omwonenden. Een aantal mensen maakt gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit betreft voornamelijk het parkeren in de omgeving, en heeft dus eigenlijk niets met het plan van doen.Ruimtelijke Onderbouwing 28 mei 2019

In aangepaste vorm werd de Ruimtelijke Onderbouwing aangeboden aan de gemeente. In de Ruimtelijke Onderbouwing worden naast een planbeschrijving tevens de beleidskaders behandeld, zowel op Rijks- en provinciaal niveau, als op gemeentelijk niveau. Alle omgevingsaspecten worden nader belicht, te weten het verkeer en parkeren, het geluid van het wegverkeer, de luchtkwaliteit, de omliggende bedrijven en milieuzonering, geur veroorzaakt door agrarische bedrijven, de kabels en leidingen, de externe veiligheid, de ecologie, de bodem, het water, de archeologie en de cultuurhistorie. In het bijlagenboek bij de Ruimtelijke Onderbouwing zijn opgenomen: de bestaande situatie van het pand, het concept bouwplan, de quickscan bedrijven en milieuzonering, de quickscan flora en fauna, de memo parkeren, de reactie van de Provincie inzake de bodemkwaliteit, de locatie van verontreiniging en sanering, de visie op duurzaamheid, en het akoestisch onderzoek van het wegverkeer.


Voor de uitvoering van het project zijn met name van belang:

- de quickscan flora en fauna, en de wijze van bouwen in verband met het niet verstoren van mogelijke verblijfsplaatsen van vleermuizen

- de ontheffing van de gemeentelijke verordening op de hemelwaterafvoer

- de wering van het geluid van het wegverkeer

- de visie op duurzaamheid en energiezuinigheidRuimtelijke Onderbouwing 16 april 2019

Ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan werd een Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld. In dit plan is het goedgekeurde Voorlopig Ontwerp opgenomen. De gemeente had hierop nog enkele opmerkingen, deze zijn verwerkt in een nieuwe Ruimtelijke Onderbouwing (zie hierboven)Voorlopig Ontwerp 30 januari 2019

Het ontwerp van 20 november 2018 werd op aanwijzingen van de commissie Welstand aangepast, en is goedgekeurd. Het plan is opgenomen in de Ruimtelijke Onderbouwing (zie hierboven)Voorlopig Ontwerp 20 november 2018

Op 20 november 2018 werd een voorlopig ingediend, dat voor het eerst ter beoordeling aan de commissie Welstand werd voorgelegd op 29 november 2018. De welstand had enkele opmerkingen bij het plan.Voorlopig Ontwerp 19 september 2018

Op basis van de opmerkingen van de gemeente met betrekking tot woningdifferentiatie en parkeerplaatsen, werd een aangepast ontwerp ingediend.Voorlopig Ontwerp 11 april 2018

Een eerste ontwerp werd aan de gemeente voorgelegd, waarbij de beperkingen van het bestaande gebouw, een visie op het parkeren, en een visie op woningtypes en -aantallen voor het eerst besproken werden

Technische informatie


Regelgeving: Bestemmingsplan en parkeernorm

Het bestemmingsplan staat op Ruimtelijke plannen

De gemeente heeft de parkeernomering op haar website staan

In de Ruimtelijke onderbouwing is de visie op parkeren verwerkt, waarbij een lagere parkeernorm wordt bepleit.

Daarover is veel informatie te vinden op internet

Transformatie van kantoren naar wonen, expertteam Rijksoverheid

Ruimtelijke Plannen

parkeernormering 2016

Nederlanders en hun auto

CROW publicatie